یا اباصالح المهدی (ع) - گل نرگس
خوب  ا ست  ما  هم  مثل  بارا ن حس بگیریم             هر  شب  سر ا غی ا ز گل نرگس بگیریم

 

ا ز  خم   شرا ب   سبز  ا شرا قی  بنو شیم                جا می ((  الا یا ا یها ا لساقی ))  بنوشیم

 

خوب است قدری(( من به خال لب)) بخوانیم             خو ب  ا ست  قدر ا ین د قا ئق را بدانیم

 

ای  شمع ها ی  مرد ه   ا مشب جا ن بگیرید                ای  حر ف های  کهنه ا م  پایان  بگیرید

 

د یو ا نگی  ا ز  حد  گذشته  و ا ی  بر  من                 ای عشق  دوری کن  از این آلوده  دامن

 

جز غم  کسی در شام این مجلس نمانده ست                ردّی ، نشانی از گل نرگس نمامده است

 

عمر  گل  نرگس  هزار  و  یک  بهار  است                عمر  گل  نرگس  به  قد را نتظا ر است

 

شورای فرهنگی هئیت محبان المهدی(ع) 

+ نوشته شده توسط خادم الرضا در یکشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 12:46 |


Powered By
BLOGFA.COM